Dagelijks archief: zaterdag 20 mei 2006

god of mens ?

Eugen Graas (Opus Dei) en Esther de Boer (Maria Magdalena expert)
over de verfilming van De Da Vinci Code
Volgens het Da Vinci-complot zagen de mensen Jezus eerst als een gewone sterveling, totdat de heidense keizer Constantijn in het jaar 325 de goddelijke natuur van de Messias voor altijd vastlegde, tijdens het concilie van Nicea.
 
De Boer en Graas zeggen haast in koor dat Jezus zelfs in de alleroudste geschriften al goddelijkheid werd toegeschreven, en dat er eigenlijk alleen onenigheid bestond over de wijze waarop zijn goddelijke en menselijke natuur zich tot elkaar verhielden. Dáárover werden tijdens „Nicea„ knopen door gehakt.
 
„Maar ja, tamelijk ridicuul hoe dat er in die film uitziet, met schreeuwende bisschoppen die elkaar aanvliegen“, zegt Graas.
 
„Dat vond ik juist wel realistisch“, zegt De Boer. „Uit de conciliegeschriften blijkt dat het er bepaald niet zachtzinnig aan toeging hoor.“
 
Bron: trouw.nl/deverdieping
concilie van Nicea
de vaders van het eerste oecumenische concilie van Nicea in 325 door keizer Constantijn bijeengeroepen.
Zij tonen ons de geloofsbelijdenis
De geloofsbelijdenis van Nicea
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
In één Heer Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God,
Die uit de Vader geboren is voor alle eeuwen.
Licht uit Licht, waarachtige God uit een waarachtige God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader, door Wie alles gemaakt is.
Die om ons mensen en om onze verlossing uit de hemel is nedergedaald
en vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest en de maagd Maria
en mens geworden is.
Die voor ons onder Pontius Pilatus geleden, gekruisigd en begraven is,
Die de derde dag verrezen is volgens de Schriften,
Die opgevaren is ten Hemel, gezeten aan de rechterhand van de Vader
en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden,
aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.
en in de Heilige Geest, de Heer, de Levendmakende,
Die uitgaat van de Vader,
Die aanbeden en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Zoon,
Die door de profeten gesproken heeft in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd een doop tot vergeving der zonden,
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven der toekomstige eeuwigheid.
Amen.

geloofsbelijdenis van Nicea
an orthodox answer to the Da Vinci Code