Maandelijks archief: mei 2008

Sorghvliet

historische prenten van Sorghvliet anno 1690
in het Digital Archive of Historic Gardens and Landscapes (Catena)
Het huidige landgoed Zorgvliet heeft een oppervlakte van 22 hectare en is eigendom van de Rijksdienst der Domeinen. Zortgvliet of Sorghvliet werd rond 1643 als landgoed aangelegd door dichter en staatsman Jacob Cats. Het deel dat nu nog van het oude landgoed resteert, bestaat uit de tuin van het Catshuis en het aangrenzende bos. Het gedeelte van het landgoed met het Catshuis is niet openbaar toegankelijk, het overige deel van het landgoed is uitsluitend toegankelijk voor kaarthouders.
 
Bron: nl.wikipedia.org
Parnassus
Johannes van den Aveele
Parnassusberg, ca.1690

Zorgvliet [ catena.bgc.bard.edu ] | Cathshuis [ bibliodyssey.blogspot.com ]

oorlogsfotograaf

De Krimoorlog (1853-1856) is de eerste oorlog die gefotografeerd is
en Roger Fenton werd de eerste oorlogsfotograaf uit de geschiedenis

Onderstaande foto is niet genomen door de Phoenix bijna 250 miljoen kilometer van hier, maar ruim 150 jaar geleden tijdens de Krimoorlog Het is de eerste oorlogsfoto uit de geschiedenis, genomen door Roger Fenton. Deze Robert Capa van de vorige-vorige eeuw was oorspronkelijk kunstschilder, maar verwisselde zijn beroep voor dat van fotograaf, zoals wel vaker gebeurde in het midden van de negentiende eeuw. Actiefoto’s waren door de lange sluitertijd nog niet mogelijk, dus moest hij de tijd wel stil zetten zoals de kunstschilder zijn model.

Valley of the Shadow of Death
Valley of the Shadow of Death, 1855
Salted paper print from glass negative
[ The J. Paul Getty Museum, Los Angeles ]
Fenton’s most famous photograph is also one of the most well-known images of war. Across a desolate and featureless landscape, not a single figure can be found. The landscape is inhabited only by cannonballs–so plentiful that they first appear to be rocks–that stand in for the human casualties on the battlefield. The sense of emptiness and unease is heightened by the visual uncertainty created by the changing scale of the road and the sloping sides of the ravine.
 
Borrowing from the Twenty-third Psalm of the Bible, the Valley of Death was named by British soldiers who came under constant shelling there. Fenton traveled to the dangerous ravine twice, and on his second visit he made two exposures. Fenton wrote that he had intended to move in closer at the site. But danger forced him to retreat back up the road, where he created this image.
 
Bron: getty.edu
Artist's Van
Roger Fenton the artist’s van
Roger Fenton’s Crimean War photographs represent one of the earliest systematic attempts to document a war through the medium of photography. Fenton, who spent fewer than four months in the Crimea (March 8 to June 26, 1855), produced 360 photographs under extremely trying conditions. While these photographs present a substantial documentary record of the participants and the landscape of the war, there are no actual combat scenes, nor are there any scenes of the devastating effects of war.
 
Bron: Library of Congress

Roger FentonThe photographic career of Roger Fenton (1819-1869) lasted only eleven years, but during that time he became the most famous photographer in Britain. Part of the second generation of photographers who came to maturity in the 1850′s, only a decade after the process was invented, Fenton strove to elevate the new medium to the status of a fine art and to establish it as a respected profession. He was the first official photographer to the British Museum and one of the founders of the Photographic Society, later named the Royal Photographic Society, an organization he hoped would help establish the medium’s importance in modern life.

Bron: nga.gov

Crimean War Photos [loc.gov] | The Photographs of Roger Fenton (1852-1860) [National Gallery of Art ] | The Crimean War Research Society
Roger Fenton [ metmuseum.org ]

De Nieuwe en Onbekende Weereld

of Beschryving van America en ‘t zuid-land (1671)
America  1671
titelblad, Amsterdam 1671
De Nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en ‘t zuid-land, vervaetende d’oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, Gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen: verciert met afbeeldsels na ‘t leven in America gemaekt, en beschreeven door Arnoldus Montanus.
 
Bron: international.loc.gov
america  1671
afbeeldsel na ‘t leven in America gemaekt…

Het project De Atlantische Wereld: Amerika en Nederland, verkent de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Amerika en de interactie tussen de Verenigde Staten en Nederland vanaf Henry Hudson’s reis in 1609 tot de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het project is het resultaat van een duurzame samenwerking tussen de Library of Congress en de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met andere belangrijke bibliotheken, musea en archieven in Nederland.

Bron: international.loc.gov

geen koeien maar licht

vandaag in Trouw: filosofisch kijken
Mieke Boon over Landschap met koeien van Willem Maris

In het Haags Gemeentemuseum loopt een tenstoonstelling over de gebroeders Maris en de Haagse School. De jongste van de drie broers, Willem, is vooral bekend van zijn vage landschappen met koeien.

Willem Maris
Willem Maris Landschap met koeien
“ik schilder geen koeien,
maar licht”

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris schildert hier een wereld alsof de tijd stilstaat. Die tijdloosheid komt deels door de onbepaaldheid van plaats en tijd, deels door het onderwerp. Deze gedomesticeerde koeien zijn typisch voor ons Nederlandse landschap. Je kon ze zien in de 17de eeuw, in de tijd van de Haagse school, en ook nu nog lopen er zulke koeien door de Nederlandse weides. Maar ook het beeld zelf staat heel erg stil; alleen de vogels in de lucht wekken de indruk van beweging.
 
verder lezen : meer.trouw.nl

Oefening baart kunst. Filosofie van het kijken
Mieke Boon, Peter Henk Steenhuis

Filosofie van het KijkenMuseumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Kun je beter leren kijken? Langer, intensiever, met een ruimere blik? Jazeker, zo blijkt uit de gesprekken die journalist Peter Henk Steenhuis voerde met filosofe Mieke Boon.
Een verrassend voorbeeld uit het boek is Notion Motion, een eigentijds kunstwerk van Olafur Eliasson. Dat is een installatie waarbij je als toeschouwer eigenhandig golven veroorzaakt in een onzichtbare bak water, die je vervolgens op een scherm geprojecteerd ziet. Als je een tijd naar die golven blijft kijken, dan zie je dat het springerige lichtflitsen worden, of bobbels, of rimpelloze vegen. Je ontdekt met andere woorden hoeveel je zelf doet tijdens het kijken: je construeert een beeld. Dit verschijnsel wordt door Mieke Boon in verband gebracht met de waarnemingstheorie van Kant.
De aanpak van Boon en Steenhuis leidt tot vragen die je in de meeste kunstboeken niet aantreft. Vragen over kunst als meditatie, over aangeleerde gevoelens en ons romantische zelfbeeld, over balans en evenwicht, over de manier waarop we kijken en oordelen. Waarom worden we geraakt door een Mondriaan, Rembrandt of Vlaamse meester – of juist niet? Dit boek is een oefening om op verschillende manieren (filosofisch, historisch, ethisch, theologisch) te leren kijken. Niet alleen naar kunst, maar ook naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

Bron: lemniscaat.nl

Zondag van de Samaritaanse

vandaag vierden we in de Russisch-orthodoxe parochie van de heilige Tychon
de Zondag van de Samaritaanse
Zondag van de SamaritaanseDe (Samaritaanse) vrouw zeide tot Hem: Heere! Gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep; van waar hebt Gij dan het levend water? Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot Hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen, om te putten. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man.
“God is een Geest,
en die Hem aanbidden,
moeten Hem aanbidden
in geest en waarheid”

Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden; en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.
 
Bron: Johannes 4: 11-26

… en het was ook de dag van de heilige Symeon van Verchoturje

orthodox-nijmegen.nl | pelgrimsroute.nl