zo zal het ook gebeuren

vandaag lezen we in de Kerk uit het Evangelie naar Mattheüs: 9: 27-35
Toen Jezus van daar verderging, volgden hem twee blinden die luidkeels riepen: „Heb medelijden met ons, Zoon van David!„ En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: „Gelooft u dat ik dit kan doen?„ Ze antwoordden: „Zeker, Heer!„ Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: „Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.„ En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: „Zorg ervoor dat niemand het te weten komt!„ Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws over hem in de hele omgeving.
Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren

Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld, men zei: „Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!„ Maar de Farizeeën zeiden: „Het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven.„ Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

en van de Apostel lezen we uit de Brief aan de Romeinen 15: 1-7
Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: „De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.„
Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.