oorblazers

bij de frontispiece van De Bezeten Mof (1775)

De bezeten mof is geen biografie over Hitler, maar een schelmenroman uit 1775.

De volledige titel luidt: “De bezeten mof: of de koddige en vermakelyke levensloop van den beruchten Hans K… : vervattende deszelfs laage geboorte onder de zwynen in Westphaalen, zyn domme en stugge aard, hoe hy tot alle baldadigheid, gierigheid, dievery en schelmstukken opwast … : doormengt met zeldzame gevallen, verliefde handelingen, en nooit bekende minnaryen.”

debezetenmof
frontispiece van De Bezeten Mof
Een duiveltje blaast met een blaasbalg verkeerde ingevingen in het oor van de schelm Hans K…

Op de frontispiece staat de Bezeten mof afgebeeld. Zijn bezetenheid is afgebeeld als een duiveltje met een blaasbalg aan zijn oor. Dat beeld komt uit de Romeinenbrief. Paulus gebruikt hierin het woord oorblazers. We gebruiken het woord niet meer. Maar in een wereld waarin we vanuit de ether en de kabel worden belaagd met onfrisse gedachten, hebben de oorblazers het drukker dan ooit tevoren.

oorblazer 1682
ook vrouwen ontkomen niet aan oorblazers. (gravure uit De klap duivel, Johannes Jacobsz van den Aveele, Timotheus ten Hoorn, 1682)
Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen…

Romeinen 1:30-31

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;
29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;
31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;
32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.
 
Bron: Romeinen 1:29-32

De bezeten mof [ google books ]