Categorie archief: boeken

koel intellect of warm hart?

gezien bij Boeken: Wim Brands in gesprek met Erno Eskens
over Een beestachtige geschiedenis van de filosofie

Een beestachtige geschiedenis van de filosofieMet de slogan “VPRO is een inhoudsmaat” profileert de VPRO zich als de omroep van en voor intellectuelen en kunstenaars. Ondanks de enorme diversiteit van dit segment van de samenleving, is er in deze groep toch grote eensgezindheid tegenover het christendom. De Vrijzinnige Protestantse Radio Omroep begon ooit in het vrijzinnige topje van de protestantse zuil, maar is al zeker een halve eeuw ontkerstend. Vrijzinnig protestantisme vond het uiteindelijk in de linkse en progressieve idealen van 1968, die sindsdien tot het ongeschreven catechismus van de VPRO lijken te behoren. Natuurlijk, de omroep is meegegaan met zijn tijd. Het bloot waarmee de VPRO een halve eeuw geleden afscheid nam van de jaren vijftig, hoeft nu niet meer. Maar het kritische ondervragen van de westerse maatschappij is gebleven. Evenals de belangstelling voor wetenschap en kunst.

Religie ligt nog altijd moeilijk. Ook in het programma Boeken dat steevast op zondagmorgen en op zaterdagmorgen in de herhaling wordt uitgezonden. Wim Brands vind ik een erg prettige gespreksvoerder die zijn woorden zorgvuldig kiest en vaak hardop denkt. Het resultaat is een authentiek en eerlijk gesprek. Toch merkte ik vanmorgen in zijn gesprek met Erno Eskens weer hoeveel eenstemmigheid er onder intellectuelen is met betrekking tot de rol van het christendom in de geschiedenis. Men is altijd een beetje negatief.

Eskens: Dat dieren een ziel hebben wordt door christelijke denkers overboord gezet.
Brands: Dat is nog erger, he? Dan wordt de ziel ook nog eens geroofd.

Vanmorgen ging het in Boeken over Een beestachtige geschiedenis van de filosofie van Erno Eskens. In dit boek schetst Eskens hoe er vanuit de filosofie sinds Plato is nagedacht over de relatie tussen mens en dier en het dierlijke in de mens. Eskens noemt in het gesprek met Brands de zogenaamde scala naturae, dat is de hiërarchie van levende wezens en mineralen. De mineralen staan helemaal onderaan de ladder en de mens staat bovenaan.

Volgens Eskens is deze rangorde van oplopende perfectie, die we bij Aristoteles voor het eerst zien, ontstaan uit “het idee van de wagenmenner”. In deze idee van Plato is de wagenmenner het menselijk intellect dat zich verheft boven de driften. Deze vormen zijn dierlijke natuur. Brands vraagt hoe het na Aristoteles verder gaat met de scala naturae.

scala naturae
scala naturae uit Rhetorica Christiana van Didacus Valades (1579) waarbij God de hoogste plaats heeft boven al Zijn schepselen.

Eskens antwoordt dat deze rangorde erg populair wordt in het christendom: “De meeste filosofen die na Plato komen, denken dat de dieren geen ziel hebben. De oude Grieken enzo, die denken nog wel dat de dieren een ziel hebben. Maar de christelijke denkers gaan dat overboord zetten.” Wim Brands “Dat is nog erger he? Dan wordt de ziel ook nog eens geroofd.” Eskens: “Ja, ja, ja. En dat komt omdat men zich zo graag met het intellect wil vereenzelvigen.”

Tussen de intellectuelen Brands en Eskens is er onmiddellijke eensgezindheid: Het intellect onderdrukt het dierlijke in de mens en daarmee ook het dier en het christendom heeft dat allemaal versterkt. De intellectueel gelooft namelijk dat de christelijke God een projectie van het intellect is die dat intellect een absolute autoriteit geeft.

Hier komt het dogma van veel intellectuelen om de hoek kijken: dat de christelijke God een godsbeeld is en daarom een projectie van de mens moet zijn.

De intellectueel gelooft namelijk dat de christelijke God een projectie van het intellect is die dat intellect een absolute autoriteit geeft.

Wat veel intellectuelen niet zien is dat de nous van Plato, die tegenwoordig vaak met het woord intellect of verstand wordt vertaald, in de Kerk de betekenis heeft van “oog van het hart”. In de theologie zetelt de nous dus niet in de koele ratio van de wetenschap en Verlichting, maar in een warm hart. Vanuit dit hart gezien is de bio-industrie van de goddeloze consumptiemaatschappij juist een misdaad tegen het dier dat net als de mens een levend schepsel van God is. Het dier verdient dus evenals onze medemens ons respect.

Met Plato’s zielenwagen reizen we door de geschiedenis van het denken. Twee paarden – symbool voor onze lichamelijke en sociale driften – stuwen ons voort. De wagenmenner – ons intellect – houdt de teugels stevig in handen en zet een beschaafde levenskoers uit. Maar in de Romantiek komen de paarden in opstand en moet de wagenmenner de teugels laten vieren. De mens weigert nog langer het driftleven te beteugelen. Vanaf dat moment wordt het dier in de mens bevrijd, wat leidt tot de emancipatie van de slaaf en de vrouw. Zij werden tot dan toe vooral als dierlijke wezens gezien. In onze tijd volgt de bevrijding van het dier zelf. Het zijn positieve ontwikkelingen. Helaas begint onze zielenwagen wel vervaarlijk te slingeren.
 
Bron: isvw.nl

boeken [ vpro.nl ]

herinneringen aan Wilhelm II

97 jaar geleden kwam de laatste Duitse keizer als banneling naar Amerongen
De dagboeken van zijn adjudant Sigurd von Ilsemann zijn opnieuw vertaald
Wilhelm IIDe Duitse keizer Wilhelm II vluchtte aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Daar brengt hij de rest van zijn leven in ballingschap door, eerst op Kasteel Amerongen en vervolgens in Huis Doorn. Sigurd von Ilsemann, Wilhelms vleugeladjudant, bleef al die jaren zijn naaste steun en toeverlaat. Met Pruisisch plichtsbesef maakt Ilsemann notities van Wilhelms denken en doen. Het resultaat is een aangrijpend portret van een gevallen halfgod, hunkerend naar een terugkeer op de troon. De dagboekfragmenten zijn op initiatief van Huis Doorn recent opnieuw vertaald en uitbracht bij uitgeverij Aspekt.
 
Bron:historiek.net

geboren om te gehoorzamen

begonnen in de biografie van Marie Antoinette door Antonia Fraser

Marie AntoinetteToen ik in mei Joséphine, de biografie van keizerin Josephine Bonaparte uit had, nam ik mij al voor om ook de biografie van haar voorgangster Marie Antoinette te gaan lezen. Vorige week zag ik het boek voorbijkomen in de ramsjkrant en gisterenavond ben ik er in begonnen.

Na een aantal biografieën uit de tweede helft van de achttiende eeuw te hebben gelezen, voel ik mij steeds meer thuis in deze tijd. “The past is a foreign country: they do things differently there” Dit citaat van L.P.Hartley is helemaal waar en net zoals je verliefd kunt worden op een land, kun je ook verliefd worden op een bepaalde tijd. De Engelsen zijn daar goed in en Engelse schrijfsters al helemaal. Antonia Fraser (Marie Antoinette: The Journey) en Kate Williams (Ambition and Desire: The Dangerous Life of Josephine Bonaparte) behoren beiden tot de wereldtop in het genre van de historische biografie.

Marie Antoinette Website
Marie Antoinette (2006) van Sofia Copolla is gebaseerd op de biografie van Antonia Fraser

De film Marie Antoinette van Sofia Coppola is overigens gebaseerd op Marie Antoinette: The Journey van Antonia Fraser. Het wordt door critici en andere biografen beschouwd als de meest evenwichtige biografie die er over Marie Antoinette geschreven is.

Marie Antoinette, de jongste dochter van Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) en keizer Franz Stefan I (1708-1765), werd geboren op 2 november 1755, een dag nadat Lissabon door een vernietigende aardbeving en tsunami getroffen werd. Als telg uit het Huis Habsburg was zij voorbestemd om uitgehuwelijkt te worden, want de Habsburgers voerden de oorlog vooral in de slaapkamer.

Franz Stefan I en zijn gemalin Maria Theresia hadden daarom gezorgd voor een behoorlijk nakomelingschap. De keizerin schonk het leven aan elf dochters en vijf zonen. Haar kinderen waren, zoals Antonia Fraser treffend opmerkt, in de eerste plaats pionnen op het schaakbord van de huwelijkspolitiek. Ze waren geboren om te gehoorzamen. Na de dood van Franz Stefan I in 1765 begon keizerin Maria Theresia met de strategische uithuwelijking van haar dochters binnen de vorstenhuizen van Europa. In 1769 was haar jongste dochter aan de beurt.

Maria Theresia en haar kinderen
In 1751 had Maria Theresia al een kamer vol kinderen gebaard. Nakomelingen waren strategische pionnen op het schaakbord van de Habsburgse huwelijkspolitiek.

Habsburg en Frankrijk waren gezworen vijanden. Al eeuwen voerden de keizers van Habsburg en de koningen van Frankrijk oorlog met elkaar. Maar na de Oostenrijkse Successieoorlog kwam er een omslag. Dat had alles te maken met de komst van Pruisen als grote mogendheid. Friedrich II van Pruisen werd door Maria Theresia “het monster” genoemd. Hij was er tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in geslaagd om Silezië in te pikken, nota bene de rijkste provincie van het Habsburgse Rijk. Nadat Oostenrijk in 1748 de vernederende Vrede van Aken met Pruisen had moeten sluiten, bleef Maria Theresia erop zinnen om Silezië te heroveren.

In 1756 was de tijd rijp dat de voormalige aartsvijanden Frankrijk en Oostenrijk toenadering zochten.

Voor Oostenrijk was Pruisen dus de nieuwe vijand geworden. Pruisen had zich bovendien verbonden met Engeland, dat met name in het koloniale Amerika de vijand van Frankrijk was geworden. Op 1 mei 1756 was de tijd rijp dat de voormalige aartsvijanden Frankrijk en Oostenrijk toenadering zochten. Deze Renversement des alliances was ook de opmaat voor de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).

De goede verstandhouding tussen Parijs en Wenen, die een jaar na de geboorte van Maria Antoinette bekrachtigd werd met het Verdrag van Versailles, vormde het begin van een toenadering tussen Frankrijk en Oostenrijk. De uithuwelijking van Marie Antoinette met de dauphine in 1770, zou tenslotte de bekroning worden van dit bondgenootschap.

het offer van liefde

geluisterd naar hoorcollege Ken Uzelve: Heb lief door Ad Verbrugge

Ken Uzelve CDHet tweede college van de reeks Ken Uzelve wordt verzorgd door Ad Verbrugge. In Ken Uzelve: Heb lief draait het om de kerngedachte van zijn essaybundel Staat van verwarring. Het offer van liefde. Het is een lang pleidooi voor de erotische liefde. Voor de gemeenschapsdenker Verbrugge wordt de erotische liefde in de postmoderne virtuele consumptiecultuur bedreigd door de tendens ons terug te trekken in onze subjectieve beleving.

Elementaire deeltjesVerbrugge refereert verschillende malen aan het boek Elementaire deeltjes van de Franse schrijver Michel Houllebecq. Hierin wordt het bankroet van de libertijnse westerse maatschappij beschreven die de individuele vrijheid als ultieme maatstaf aanneemt en ontspoort in een koude, egoïstische samenleving waarin ‘seksuele vrijheid’ een feit is en pornografie een online consumptieartikel.

In de inleiding van zijn hoorcollege schetst Ad Verbrugge in het kort de geschiedenis van het denken over liefde sinds de Griekse filosofie en stelt daarbij vast dat in de Verlichting het subject centraal is komen te staan. In de dialectiek van Hegel is de liefde aanvankelijk nog een verenigende en helende kracht die de oerpolariteit van het manlijke en het vrouwelijke op een hoger plan tilt en het atomaire subject openbreekt.

Vanaf Nietzsche worden de wil en de macht de grondprincipes van het westerse denken van de twintigste eeuw. Dat is eigenlijk niet zo vreemd. Een denken dat zich steeds meer op het individu (subject) is gaan concentreren, verplaatst het zwaartepunt van de liefde naar de wil en naar de macht. De filosofie van de twintigste eeuw houdt zich vooral bezig met macht en met emancipatie van het individu uit psychologische, sociale en politieke machtsstructuren.

staat van verwarringHet is ook niet vreemd dat in een dergelijk denken liefde vooral wordt opgevat als libido. In navolging van Schopenhauer legde Freud de vinger op een blinde natuurkracht die de mens ten diepste drijft en die ontsnapt aan de menselijke rede. Deze wordt door burgerlijke instituties onderdrukt. De bevrijding van het individu ten opzichte van de repressieve burgerlijke maatschappij, is dan vooral een lichamelijke, seksuele bevrijding, waarbij het libido ontketend wordt. De seksuele revolutie van de jaren zestig is natuurlijk het momentum geweest waarop het individu bevrijd werd van de knellende banden van een repressieve seksuele moraal.

Vanaf de jaren zestig is de burgerlijke maatschappij vervangen door een consumptiemaatschappij waarin seks een consumptiegoed naast de andere consumptiegoederen geworden is. Dat heeft ons ook in een staat verwarring gebracht. Het individu is weliswaar bevrijd maar ook eenzaam geworden en uitgehold door onverschilligheid, verveling en een gevoel van leegte. Elementaire deeltjes van Houllebecq beschrijft dit levensgevoel. Het libido wordt uitgeleefd, maar het hart komt ernstig tekort.

Hoe komt dit? Voor Ad Verbrugge lijkt het in ieder geval duidelijk: de virtuele consumptiemaatschappij verwaarloost de erotische liefde doordat het de subjectieve lustbeleving centraal stelt. Als alles om het individuele genot draait, wordt seks het consumeren van de ander. En uiteraard worden wij voor de ander ook consumptiegoed. Wantrouwen is het gevolg. Houdt de ander wel van mij?

Als alles om het individuele genot draait, wordt seks het consumeren van de ander. En uiteraard worden wij voor de ander ook consumptiegoed. Wantrouwen is het gevolg. Houdt de ander wel van mij?

Voor Plato is eros een helende kracht, omdat het de ziel door zelfverlies en offer, maar altijd dóór de ander, op een nieuwe manier bij zichzelf brengt. De erotische liefde betrekt de geliefden altijd op elkaar en breekt het atomaire subject open. Het is een transgressie en transformatie inéén. Transgressie omdat het een grensoverschrijding is van het atomaire subject naar oceanische extase. Transformatie omdat in de erotische liefde een zielsversmelting plaatsvindt die leidt tot een nieuwe identiteit. Traditioneel is dit de mystieke betekenis van het woord huwelijk. De geliefden laten elkaar opbloeien in plaats van dat ze elkaar wederzijds consumeren.

Filosoof Ad Verbrugge (1967) is vooral bekend geworden door zijn essaybundel Tijd van onbehagen (2004). Deze werd 2013 opgevolgd door Staat van verwarring. Het offer van liefde. Verbrugge is een zogenaamde gemeenschapsdenker en vertegenwoordiger van het communitarisme in Nederland. Deze stroming in de politieke en sociale filosofie staat kritisch tegenover het moderne kapitalisme en liberalisme en met name tegenover de individualisering als ontbinding van het geheel.

Transgressie of transformatie? Toelichting van het begrip eros door Ad Verbrugge
Emanuel Rutten in gesprek met Ad Verbrugge over de relatie tussen eros en philia

Utrechts Psalter

Utrechts Psalter een maand lang in Museum Catharijneconvent
21 oktober t/m 22 november 2015

Begin oktober is het wereldberoemde Utrechts Psalter toegevoegd aan het Memory of the World Register van UNESCO. Een maand lang is dit bijzondere handschrift, dat bewaard wordt door de Universiteit Utrecht, te zien in het Museum Catharijneconvent.

Psalter
Psalm 109 uit het Utrechts Psalter
Het Utrechts Psalter wordt zo genoemd omdat het handschrift zich sinds 1716 in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht bevindt. Over wanneer en waar het werd geproduceerd bestaat nog enige onzekerheid. Maar een ontstaan in het tweede kwart van de negende eeuw te Reims of het nabijgelegen klooster Hautvillers wordt door de meeste experts wel geaccepteerd. Het Utrechts Psalter geldt als het hoogtepunt van de zogenaamde Reimse school van handschriftendecoratie, die ook in die periode wordt gedateerd.
 
Bron: utrechtspsalter.nl

utrechtspsalter.nl | catharijneconvent.nl

Heimat – Die Kinofassung

de transcriptie van Heimat (1984) in boekvorm
HeimatAls die 11-teilige Serie HEIMAT – EINE DEUTSCHE CHRONIK 1984 erstmals in Fernsehen gezeigt wurde, galt sie sofort als unerhörtes Fernsehereignis und gehört heute zu den Meilensteinen deutscher Filmgeschichte. Das Epos begeistert und berührt immer neue Generationen und hat dem Hunsrück zur Identitätsbildung und der kulturellen Selbst-Vergewisserung verholfen. Da die alten Filmrollen zu zerfallen drohten, wurde das komplette Werk aufwendig digital restauriert und für das Kino neu geschnitten. Es kann jetzt wieder in vorher kaum wahrgenommener visueller Qualität gezeigt werden. Dieses Buch begleitet die restaurierte Wiederaufführung. Es enthält den nacherzählten Filmtext der neuen Fassung sowie viele weitere Informationen zum Werk.
 
Bron: schueren-verlag.de
Simmern
Simmern Marktplatz en Stephanskirche
foto’s genomen op 19 juli 2014

140 Simmern – Platz vor der Stephanskirche
In Simmern angekommen hält Eduard sein Motorrad am Marktplatz an, wo die beiden Hasenjäger zusammen mit zwei Stadtmädchen warten.
 
EDUARD. Tach, Schorsch!
 
Pauline ist froh, endlich absteigen zu können und Eduards Fotoapparat, den sie die ganze Fahrt über halten musste, loszuwerden.
 
EDUARD. (wiederholt) Tach Schorsch.
 
Eduard und Schorsch begrüßen sich mit Handschlag. Dann macht Eduard die beiden bekannt.
 
Bron: leseprobe.pdf [ schueren-verlag.de ]

Goethe en de traagheid

Goethes Entdeckung der Langsamkeit van Manfred Osten

Als tijd een schaarstegoed geworden is, krijgt onthaasting marktwaarde. De traagheid, de vijand van “tijd is geld”, heeft als product voor vermoeide consumenten zo economisch nut gekregen. Maar als onthaasting een product wordt, zit de traagheid nog altijd opgesloten in de economische sfeer. Hoe kunnen we nu de traagheid weer ervaren als een kwaliteit die helemaal los staat van het economische denken?

Alles veloziferischIn zijn boek Alles “veloziferisch” oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit beschrijft Manfred Osten hoe Goethe aan het einde van zijn leven kennis maakt met de geboorte van de moderne wereld. Tweehonderd jaar geleden, nadat Napoleon bij Waterloo verslagen is, beginnen wetenschap en techniek aan hun definitieve opmars.

De Franse utopist en vroege socialist Claude Henri de Saint-Simon sprak kort na 1800 al over “de industriële prestatiemaatschappij”. De stoommachine en de eerste fabriekjes waren er al. Ook was men al volop bezig met het onderzoeken van die geheimzinnige kracht die we elektriciteit zijn gaan noemen. Na 1820 ging het hard: Faraday ontdekte het principe van de elektromotor en Stevenson bouwde zijn eerste locomotief voor passagiers. Deze zouden letterlijk en figuurlijk de motor worden die de wereld na 1830 zouden gaan aandrijven en steeds sneller vooruit zouden stuwen. Goethe (1749-1832) maakte aan het einde van zijn leven net nog mee hoe de moderne wereld gestalte kreeg.

In een brief uit 1827 gebruikte hij het woord “veloziferisch“, een samentrekking tussen “Lucifer” en “snelheid”, om daarmee de geest van de moderne tijd te typeren. In datzelfde jaar was hij ook bezig met het voltooien van Faust II. Daarin verwerkte hij recente ontwikkelingen van zijn tijd, zoals utopische bouwprojecten, die hij uit de koker van Mephisto liet komen. Snelheid en grootschaligheid waren voor Goethe instrumenten van de duivel en hij keek met een mengeling van fascinatie en afkeer naar de ontwikkelingen in wetenschap en techniek.

Delacroix
Mephisto door Delacroix
Ihm hat das Schicksal
einen Geist gegeben
der ungebändigt immer
vorwärts dringt
und dessen übereiltes Strebe
der Erde Freuden überspringt

Mephisto in Faust

In a letter to Zelter he wrote the following: “Everything is now ultra, in thinking and in doing. We don’t know ourselves anymore; we don’t understand the element in which we exist and are active … Young people are aroused [aufgeregt] and then swept into the contemporary whirlpool. The world admires wealth and speed, and everyone strives for both.” He mentions the effect of the railroad, express mail, steamships, and other methods of modern communication.
 
“We don’t know ourselves anymore.” Such is the effect of the velociferic tendencies of the modern age, which, with their futuristic, forward dynamic, efface all the traditional ties that gives humans their sense of identity. Goethe’s “therapy” was to study other cultures, especially those of the East. This study, for those who would engage in it, would slow down the velociferic tendencies of the West. Like Manfred Osten, I see the origin of these tendencies in the Enlightenment, which was not simply a movement of ideas.
 
Bron:goethetc.blogspot.nl

Alles “veloziferisch” oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit [ wallstein-verlag.de ]