Maandelijks archief: september 2006

lusthof

De tuinen van Claude Monet in Giverny
In 1893, ten years after his arrival at Giverny, Monet bought the piece of land neighbouring his property on the other side of the railway. It was crossed by a small brook, the Ru, which is a diversion of the Epte, a tributary of the Seine River. With the support of the prefecture, Monet had the first small pond dug ; even though his peasant neighbours were opposed. They were afraid that his strange plants would poison the water.
 
Later on the pond would be enlarged to its present day size. The water garden is full of asymmetries and curves. It is inspired by the Japanese gardens that Monet knew from the prints he collected avidly.
Giverny
In this water garden you will find the famous Japanese bridge covered with wisterias, other smaller bridges, weeping willows, a bamboo wood and above all the famous nympheas which bloom all summer long. The pond and the surrounding vegetation form an enclosure separated from the surrounding countryside.
Never before had a painter so shaped his subjects in nature before painting them. And so he created his works twice. Monet would find his inspiration in this water garden for more than twenty years. After the Japanese bridge series, he would devote himself to the giant decorations of the Orangerie.
 
Always looking for mist and transparencies, Monet would dedicate himself less to flowers than to reflections in water, a kind of inverted world transfigured by the liquid element
 
Bron: giverny.org

zaligsprekingen

Vandaag is mijn laatste dag in het klooster
We lezen uit het Evangelie volgens Lukas 6: 17-23
Jezus prediktEn met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, en met Hem de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judéa en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon; Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen. En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.
Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.

En Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods. Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil. Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten.

… en uit de Apostel lezen we uit de brief aan de Efezieërs 1: 7-17
In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis

Roeping

Vandaag heb ik mij nog steeds teruggetrokken in een klooster
We lezen uit het Evangelie volgens Lukas 6: 12-19
DuccioOp een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde: Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die de IJveraar genoemd wordt, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die een verrader werd.
 
Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas.
… en uit de Apostel lezen we uit de Brief aan de Efezieërs 1:1-9
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

Draag elkaars lasten

Vandaag heb ik mij teruggetrokken in een klooster
We lezen uit het Evangelie volgens Lukas 5: 33-39
Ze zeiden tegen hem: „De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.„ Jezus zei: „U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.„ Hij vertelde hun ook een gelijkenis: „Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!“„
Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan
…en uit de Apostel lezen we uit de Brief aan de Galaten 6: 2-10
draag elkaars lastenDraag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Draag elkaars lasten

Johannes de Theoloog

Vandaag vier ik mijn naamdag. Dat betekent in de Orthodoxe Kerk dat je in het bijzonder de heilige gedenkt en vereert waarnaar je genoemd bent, in mijn geval Johannes. Nu zijn er duizenden heiligen met de naam Johannes. De meest voorkomende Johannes is Johannes de Dooper, ook wel Johannes de Voorloper genoemd. Negen jaar geleden, op 28 september 1997, heb ik de naam ontvangen van Johannes (de Theoloog). Hij wordt ook wel Johannes de Evangelist genoemd omdat hij het gelijknamige Evangelie geschreven heeft. Maar ook de Openbaringen (of Apocalyps) en drie Brieven in het Nieuwe Testament zijn van Johannes. Op deze icoon staat Johannes op hoge leeftijd afgebeeld samen met Prokhoros in zijn grot op Patmos aan wie hij zijn visioenen dicteert.

Tropaar Johannes de Theoloog

Apostel die bemind werd door Christus God
kom het weerloze volk verlossen.
Want hij op Wiens borst gij uw hoofd gebogen had,
neemt u aan wanneer gij u voor Hem neerbuigt.
Smeek tot Hem, Theoloog Johannes
om de donkere wolk van het ongeloof van ons weg te nemen,
opdat Hij ons de vrede schenkt, en de grote genade.

lettergekken

Nederlandse typografen…

Dutch Type… en grafische ontwerpers nemen al sinds jaar en dag een internationale positie in. Ontwerpers als S.H. de Roos, Jan van Krimpen, Gerard Unger, Gerrit Noordzij, Wim Crouwel en Karel Martens hebben ook buiten Nederland bekendheid gekregen. Op het web zijn een paar mooie pagina’s over typografie te vinden onder de naam een punt voor typografie.

De Typografische Bibliotheek van de firma Tetterode is sinds 1971 opgenomen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Ook de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak is hier ondergebracht. Samen vormen ze de kern van een van de grootste typografische verzamelingen in Europa, waarin alle aspecten van papier, letter, boek, illustratie en band, van vormgeving, productie en distributie van het boek vertegenwoordigd zijn.
 
De collectie omvat zo’n 70.000 boeken, 700 tijdschriften, 300.000 antiquariaats-, fonds- en veilingcatalogi, 12.000 documentatiemappen over drukkers, uitgevers en boekhandelaren, 15.000 portretten en prenten, 13.000 letterproeven, 10.000 boekomslagen en enkele duizenden voorbeelden van bijzondere grafische techniek en vormgeving. Verder is er efemeer materiaal als affiches en kalenders, en zijn er boekhandelsmerkjes, ex-libris, papiermonsters, penningen en schilderijen.
 
Bron: een punt voor typografie

blogs over typografie en grafisch ontwerp
Zichtbare Zaken
Typolog (Gerard Voshaar)
Characters Font Foundry
Designers Who Blog

Typography [ en.wikipedia.org ]

Nederlandse affiches

Affiche Museum Amsterdam
Affiches belichamen bij uitstek de ontwikkeling van de cultuurhistorie. Zowel de artistieke gedaante als ook de voorstelling zelf, het onderwerp, tonen in één oogopslag de geest en de stijl van de betrokken periode. Grote kunstenaars hebben zich bezig gehouden met het ontwerpen van affiches, in Nederland onder anderen Jan Sluyters, Jan Toorop, Berlage, Roland Holst, Bart van der Leck, H. Th. Wijdeveld, Chris Lebeau, Leo Gestel, Raoul Hynckes, H.N. Werkman, Harmen Meurs, Eppo Doeve, Nicolaas Wijnberg, Karel Appel.
Otto Treumann
Otto Treumann, Sonsbeek 1955
De opgave om met artistieke middelen direct de kern van een boodschap te raken is immers voor menig schilder of tekenaar een onweerstaanbare uitdaging. Ook de belettering die zij kiezen weerspiegelt doorgaans treffend de geest van het époque. Maar zeker zo groot is het aantal van Nederlandse ontwerpers die van affiches hun specialisme hebben gemaakt. In een zeer onvolledige reeks: Lion Cachet, Van Caspel, Jac. Jongert, Piet Zwart, Paul Schuitema, Joop Sjollema, Frans Mettes, Dick Elffers, Jan Lavies, Charles Verschuuren, Otto Treumann, Wim Crouwel, Jan Bons, Leo Reitsma, Marten Jongema, Gielijn Escher, Anthon Beeke. Zij en hun hier ongenoemde collega’s hebben het Nederlandse affiche een voorname plaats gegeven in de wereld.
 
Bron: affichemuseum.nl

culturele affiches 1950-2000 | Johannes in Retroland